Jesteś tutaj

Program i plan studiów dziennych magisterskich

Od roku 2019/2020 w IH UW realizowany jest przemodelowany program studiów II stopnia Historia. Projekt zmian w programie finansowany jest ze środków „Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Plan studiów II stopnia (magisterskich) stacjonarnych z podziałem na etapy i punktacją ECTS. Obowiązujący od 1 X 2019 r.

Program studiów II stopnia (magisterskie) stacjonarnych. Obowiązujący od 1 X 2019 r.

Kalendarz studenta I roku studiów magisterskich Historia (program od roku 2019/2020)

Zasady indywidualnej opieki naukowej (program od roku 2019/2020)

Oświadczenie opiekuna naukowego (program od roku 2019/2020

Lista zajęć dostępnych w grupach przedmiotów (tzw. koszykach) dla studentów w ramach programu studiów obowiązującego od 1 października 2019 r.
lista (pierwsza wersja)  
-
aktualizacja z dnia 4 lutego 2020 r.

Podstawowe informacje dotyczące programu obowiązującego od 1 października 2019 r.

1. Wprowadzony zostaje indywidualny plan studiów, który student I roku ustala w porozumieniu z opiekunem naukowym do 20 grudnia, zgodnie z zasadami indywidualnej opieki naukowej
2. Indywidualny plan studiów stanowi podstawę rozliczenia kolejnych etapów studiów.
3. Do indywidualnego planu studiów student wybiera zajęcia z grup przedmiotów, zgodnie z programem studiów. Aktualna lista przedmiotów z podzialem na grupy jest udostepniana co roku przed rozpoczęciem roku akademickiego.
4. W pierwszym semestrze I roku studiów, czyli przed opracowaniem Indywidualnego planu studiów, student wybiera zajęcia zgodne z programem studiów i zapisuje się na nie poprzez rejestrację w USOS. 
5. Osoby, które nie ukończyły kierunku Historia I stopnia, zobowiązane są w ciągu dwóch lat studiów zrealizować dodatkowo zajęcia wchodzące w skład programu studiów I stopnia: WBH, NPH z wybranej epoki, Egzamin typu B z wybranej epoki.
6. Studenci są zobowiązani do zaliczenia w ciągu I roku studiów studiów 6 punktów ECST z obszaru nauk społecznych na zajęciach poza IH. 
Do dziedziny nauk społecznych wliczane są następujące dyscypliny naukowe:

 • ekonomia i finanse
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • prawo kanoniczne

PROGRAM I PLAN STUDIÓW II STOPNIA, OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018.
PROGRAM I PLAN STUDIÓW II STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU 2012 ZE ZMIANAMI Z ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017.

Szczegóły dotyczące rozliczania programu do roku 2018/2019:

I. Zajęcia okołoseminaryjne
Do zajęć okołoseminaryjnych mogą być zaliczone (oprócz zajęć dostępnych w rejestracji na przedmioty okołoseminaryjne) także wykłady, ćwiczenia i konwersatoria z bloków lub specjalizacji, o ile nie zostaną one rozliczone w ramach wybranego przez Państwa bloku lub specjalizacji. Zajęcia takie można rozliczyć po otrzymaniu ustnej akceptacji promotora (prowadzącego główne seminarium).
Uwaga: zajęciami okołoseminaryjnymi nie mogą być seminaria.
Jeżeli jako zajęcia okołoseminaryjne chcą Państwo rozliczyć zajęcia z innych jednostek dydaktycznych, wymagana jest zgoda Pana Prodziekana ds. studenckich prof. Krzysztofa Skwierczyńskiego. W tym celu należy złożyć w sekretariacie ds. studenckich podanie zaopiniowane przez promotora.

II. 5 punktów ECTS z nauk społecznych 
Studenci, którzy rozpoczęli naukę na studiach magisterskich począwszy od 1 X 2017, są zobowiązani - zgodnie z przepisami ministerialnymi - do zaliczenia w ciągu studiów 5 punktów ECST z obszaru nauk społecznych. Zgodnie z rozpocządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2011 r. do obszaru nauk społecznych wliczane są następujące dyscypliny naukowe:

- w dziedzinie nauk społecznych

 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o obronności
 • nauki o mediach
 • nauki o polityce
 • naki o polityce publicznej
 • nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
 • pedagogika
 • psychologia socjologia

- w dziedzinie nauk ekonomicznych

 • ekonomia
 • finanse nauki o zarządzaniu
 • towaroznawstwo

- w dziedzinie nauk prawnych

 • nauki o administracji
 • prawo
 • prawo kanoniczne.

Według nowego programu studiów magisterskich w IH (obowiązującego studentów, którzy rozpoczęli studiowanie na pierwszym roku począwszy od 1 X 2017) studenci I roku do wyrobienia 7 pkt ECST "z zajęć poza IH, w tym z zakresu nauk społecznych 5 pkt ECST". Zajęcia z ww. dyscyplin mogą być zaliczone w ramach owych 5 punktów ECST.