Jesteś tutaj

Nagroda Instytutu Historycznego UW im. Michała Morawca

REGULAMIN
nagrody Instytutu Historycznego UW im. Michała Morawca

Nagroda ma na celu upamiętnienie wyjątkowej determinacji i pasji naukowej, jaką wyróżniał
się p. Michał Morawiec student historii na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2013-2018.

§ 1

Regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagrody im. Michała Morawca, zwanej dalej „Nagrodą”.

§2

1.    Nagroda przyznawana jest corocznie przez Kapitułę, w skład której wchodzą:
a)    zastępca dyrektora IH ds. studenckich;
b)    przewodniczący Rady Naukowej IH;
c)    przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów IH UW.

2.    Laureata nagrody wyłania Kapituła, biorąc w szczególności pod uwagę:
1)    zmaganie się z trudnościami, w tym zdrowotnymi, utrudniającymi naukę lub / i
2)    aktywność społeczną na rzecz środowiska studenckiego, zwłaszcza na rzecz osób chorych lub niepełnosprawnych.
3.    Członkowie Kapituły nie mogą zgłaszać kandydatów do nagrody.

 

§3

1.    Kandydatami do Nagrody mogą być studenci UW studiujący na kierunku historia lub historia i kultura Żydów.
2.    Nagroda przyznawana jest raz do roku.
3.    Nagrodę można otrzymać tylko raz.

§4

1.    Środki finansowe na Nagrodę zapewnia Instytut Historyczny UW ze swoich funduszy, lub ze środków pozyskanych na ten cel ze źródeł zewnętrznych.
2.    Wysokość nagrody wynosi 1.000 zł.
3.    W zależności od możliwości finansowych Instytutu Historycznego oraz liczby zgłoszeń, Kapituła może przyznać dorocznie do trzech nagród.

§5

1.    Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać studenci i pracownicy IH UW za zgodą kandydata.
2.    Wniosek z uzasadnieniem należy składać w sekretariacie Dyrektora IH UW do 15 października każdego roku przyznawania nagrody: osobiście do godz. 15.00 lub drogą mailową przesyłając na adres sekretariat.ih@uw.edu.pl.
3.    Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie będą rozpatrywane.

§ 6

1.    Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski (UW) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres: iod@adm.uw.edu.pl.
3.    Dane osobowe przetwarzane są w celu wyłonienia laureata nagrody Instytutu Historycznego UW im. Michała Morawca. Podstawę do przetwarzania danych osobowych, osób zgłaszających kandydatów do nagrody oraz kandydatów do nagrody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych), dalej RODO. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na adres: sekretariat.ih@uw.edu.pl.
4.    Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osoby zgłaszającej kandydata wyrażona jest przez przesłanie zgłoszenia. Zgoda kandydata do nagrody powinna zostać dołączona do zgłoszenia kandydata.
5.    Odbiorcami danych osobowych będą członkowie Kapituły oraz uprawnieni pracownicy i współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Dane laureata nagrody zostaną podane do publicznej wiadomości, odbiorcami danych osobowych laureata nagrody będą użytkownicy strony internetowej: www.ihuw.pl.
6.    Dane osobowe osób zgłaszających kandydatów do nagrody i kandydatów do nagrody będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu określonego w ust. 3. Dane laureata dodatkowo będą przetwarzane przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, a także okres informowania o wyborze laureata.
7.    Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw na zasadach określonych przez RODO, osobom zgłaszającym kandydata do nagrody i kandydatom do nagrody, laureatowi nagrody przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dokonanie zgłoszenia.

§7

Nagroda IH UW im. Michała Morawca jest wręczana uroczyście w grudniu roku jej przyznania.