Jesteś tutaj

Zakończone projekty

19/09/2013 - 01:24

Inskrypcje honoryfikacyjne ku czci kobiet w miastach greckich jako świadectwo zmiany mentalności obywatelskiej w epoce hellenistycznej i rzymskiej (do początku III w. n.e.)

Badania nad tematyką kobiecą, prowadzone dla antyku szczególnie intensywnie od lat osiemdziesiątych XX wieku z zastosowaniem różnej metodologii, „odzyskały“ obecność kobiet w sferze publicznej miast greckich, ograniczonej do obszaru religii w okresie klasycznymi, a w okresie rzymskim widocznej także w życiu politycznym. (znamy kobiety, które obejmowały urzędy miejskie).

18/09/2013 - 01:54

Egea i Lewant na przełomie epoki brązu i żelaza

Przedmiotem projektu jest istota relacji między kulturami basenu Morza Egejskiego a Bliskim Wschodem (ok. 1300-900 p.n.e.). Ramy czasowe wyznaczone zostały w taki sposób, by objęły jedynie okres najdonioślejszych przemian. W tej rewolucyjnej epoce upadła cywilizacja mykeńska, państwo Hetytów, państwa kananejskie. W wyniku przemian w świecie egejskim narodziła się instytucja polis, a na Bliskim Wschodzie powstał nowy typ organizmów państwowych – plemienne/narodowe państwa terytorialne i fenickie państwa-miasta.

18/09/2013 - 01:36

Antyczna Sparta. Spartańska rzeczywistość i mit spartański w polskiej i europejskiej nauce oraz memoire collective

Celem projektu jest analiza wybranych zagadnień z dziejów antycznej Sparty oraz legendy spartańskiej . Wyniki będą prezentowane w czasie cyklicznych spotkań naukowych. Przewidziano publikację dwóch tomów, w których znajdą się teksty przygotowane w ramach realizacji grantu.

18/09/2013 - 01:26

Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period. A comparative perspective

Celem projektu jest przeprowadzenie porównawczych studiów nad zjawiskiem przekazu międzykulturowego w różnych kontekstach geograficznych i epokach historycznych. Naszymi badaniami chcemy objąć możliwie wiele kultur rozwijających się w średniowieczu i wczesnej nowożytności, tak aby przezwyciężyć widoczną w tej chwili koncentrację badań nad przednowoczesną „międzykulturowością” na Europie Zachodniej. Zajmujemy się zatem Bliskim Wschodem, Zakaukaziem, światem bizantyjskim, średniowieczną tradycją łacińską, ale także kulturą staropolską.

18/09/2013 - 01:21

Cele i mechanizmy działania ateńskiego ostracyzmu

Istotą projektu jest ustalenie pierwotnych celów ateńskiego ostracyzmu, mechanizmu ustrojowego ateńskiej demokracji pozwalającego na coroczne usunięcie z Aten jednego z politycznych liderów wspólnoty. Zbadam dzieje oraz sposób funkcjonowania ostracyzmu, a także rolę, jaka przypadła ostracyzmowi w systemie demokratycznym. Stawiam hipotezę, że pierwotnym celem ostracyzmu było stworzenie ustrojowego „straszaka” ograniczającego rywalizację skłóconych ateńskich elit i w ten sposób stabilizującego ateńskie życie polityczne.

18/09/2013 - 01:00

Początki kultu relikwii

Celem projektu jest wyjaśnienie, jak powstał kult relikwii, jedno z najbardziej fascynujących zjawisk religijnych świata późnoantycznego. Jak, dlaczego, kiedy i gdzie doszło do tego, że w społeczeństwie, które mocno unikało wszelkiego kontaktu ze szczątkami ludzkimi, kości pewnych szczególnych zmarłych zaczęto wyciągać z grobów, dzielić na kawałki, składać pod ołtarzami, dotykać, całować i traktować jako źródła mocy cudotwórczej.

18/09/2013 - 00:54

Język federalizmu w greckich państwach związkowych w starożytności / The language of federalism in the ancient Greek federal states

Dobór słownictwa stosowanego przez Greków i Rzymian dla opisania własnej rzeczywistości społecznej i politycznej był determinowany przez to, że najbardziej rozpowszechnioną formą życia zbiorowego była polis, miasto będące wspólnotą obywateli. Nie można jednak zapomnieć, że w Grecji istniały inne formy organizacji publicznej. Najważniejszą z nich były tzw. państwa plemienne albo związkowe, które były dominującym typem państwa na rozległych obszarach Grecji (zwłaszcza w zachodniej części Grecji kontynentalnej).

18/09/2013 - 00:27

Książę Adam Jerzy Czartoryski – pamiętniki 1810-1830

Grant NCN na lata 2011- 2014.

Celem grantu jest zebranie i przygotowanie do naukowej edycji rękopiśmiennych materiałów autobiograficznych księcia Adama Jerzego Czartoryskiego za lata 1810-1830. Edycja pamiętników opatrzona będzie przypisami edytorskimi i merytorycznymi, uzupełniona wstępem i indeksami osobowym i geograficznym.
Wynikiem grantu jest publikacja Dziennika ks. Adama Jerzego Czartoryskiego,

18/09/2013 - 00:11

Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza na ziemiach polskich

Celem projektu jest zbadanie, jak funkcjonowała pamięć historyczna w społeczeństwie polskim w średniowieczu. Pamięć historyczną definiuję jako zbiór wyobrażeń o przeszłości oraz towarzyszący im system wartości. Interesują mnie późnośredniowieczne (XIV początek XVI w.) wyobrażenia na temat początków Polski (początków państwa polskiego, początków wspólnoty Polaków, początków chrześcijaństwa i początków królestwa w Polsce), a także – jak informacje na ten temat funkcjonowały w społeczeństwie i jak (oraz – kiedy) były  przekazywane.

09/09/2013 - 00:35

Al-wara. Zjawisko skrupulatności religijnej w islamie w III/IX w.

Realizowany grant ma dwa główne cele. Pierwszym jest edycja "Kitab al-wara' " (Księgi skrupulatności religijnej), skompilowanego przez 'Abd al-Malika ibn Habiba (zm. 238/853) traktatu będącego jednym z najstarszych źródeł pochodzących z Hiszpanii muzułmańskiej (al-Andalus). Drugim celem jest przeprowadzenie badań nad zjawiskiem skrupulatności religijnej w islamie w III/IX w. uwzględniających edytowane źródło i mających w założeniu doprowadzić do powstania monografii poświęconej temu ważnemu i zaniedbanemu w istniejącej literaturze fenomenowi.

Strony