Jesteś tutaj

O instytucie

1 września 2020 r. rozpoczął funkcjonowanie Wydział Historii UW. WH powstał z przekształcenia Instytutu Historycznego, który w strukturach UW istniał przez 90 lat. Do czasu powstania nowej strony internetowaj funkcjonować będzie dotychczasowa strona Instytutu.

Instytut Historyczny rozpoczął działalność w roku akademickim 1930/31 jako jednostka naukowo-dydaktyczna, prowadząca interdyscyplinarne badania nad szeroko rozumianą historią i zatrudniająca najlepszych polskich specjalistów. Celem działalności dydaktycznej Instytutu jest wykształcenie profesjonalistów wyposażonych w liczne umiejętności z wielu dyscyplin naukowych, zdolnych do stawiania pytań nie tylko przeszłości, ale i potrafiących wyjaśniać teraźniejszość, przez śledzenie narodzin i przebiegu procesów społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych w społeczeństwach na przestrzeni dziejów aż do dzisiaj. Obecnie jest to największy uniwersytecki instytut historii w Polsce i jeden z najlepszych humanistycznych ośrodków naukowych kraju.

Instytut zatrudnia blisko osiemdziesięciu pracowników naukowych. W działalności naukowej i dydaktycznej uczestniczy też kilkunastu emerytowanych profesorów oraz grupa historyków spoza Instytutu. Pod opieką profesorów Instytutu kilkudziesięciu doktorantów przygotowuje prace doktorskie. Każdy z historyków pracujących w Instytucie Historycznym UW wykorzystuje w prowadzonych przez siebie zajęciach dydaktycznych własne zainteresowania i doświadczenia badawcze. Dlatego właśnie Instytut jest w stanie oferować studentom, których kształci około 500 na studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych i podyplomowych, bardzo szeroki wybór tematów zajęć. Głównym kierunkiem badań prowadzonych w IH UW jest historia Polski od czasów najdawniejszych do współczesności na tle dziejów europejskich. Ponadto IH UW prowadzi unikatowe w skali kraju badania nad światem antycznym, cywilizacjami pozaeuropejskimi, a także w zakresie nauk pomocniczych historii. Wyniki tych badań w znacznym stopniu kształtują wizerunek polskiej nauki historycznej.