Jesteś tutaj

Cwiczenia historia powszechna

Opis: 

Uwaga: pierwsze zajęcia nie mają charakteru organizacyjnego, proszę o lekturę zadanego artykułu. Cała literatura będzie dostępna w formie pdf w katalogu poświęconym zajęciom na stronie IHUW przy moim profilu.
 
0. Zajęcia wprowadzające
Heinz Schilling, Konfesjonalizacja (pdf)
1. Geneza humanizmu
źródło: Petrarca, Mont Ventoux, wyd. Włodzimierz Olszaniec, Warszawa 2009, s. 43-59
literatura: S. Greenblatt, Zwrot: jak zaczął się renesans, Warszawa 2012
2. Geneza nowożytnej Anglii
źródło:
Opowieść przekupnia relikwii, księdza z orszaku, Sługi kanonika, Proboszcza, w: G. Chaucer, Opowieści kanterberyjskie, Wrocław 1963, s. 301-403
literatura:
Peter Marshall, The Catholic Priesthood and the English Reformation, Oxford 1994, rozdz. 9 (The Priest as Enemy)
3. Humanizm i Biblia
źródło
William Tyndale, The Obedience of a Christian Man (1528), fragment w: Voices of the Reformation, s. 37-45
literatura:
Marvin W. Anderson, William Tyndale (d. 1536): A Martyr for All Seasons, „The Sixteenth Century Journal”, 17,1986, s 331-352
4. Reformacja i władza Henryka VIII
źródło:
- Akt o supremacji (1534)
- Anna Askew, The Latter Examination (1546/1547), fragment w: Voices of the Reformation, s. 231-242
literatura:
Elizabeth Malson-Huddle, Anne Askew and the Controversy over the Real Presence, “Studies in English Literature, 1500-1900”, Vol. 50, No. 1, The English Renaissance, s. 1-16
Patricia Pender, Reading Bale Reading Anne Askew: Contested Collaboration in The Examinations, “Huntington Library Quarterly”, 73, 2010, s. 507-522
5. Polityka wyznaniowa Edwarda VI i Elżbiety I
M. Bucer, De regno Christi, cz. 2, r. 1-8, w : Melanchthon and Bucer, s. 266-280 (+ tytuły rozdziałów w cz. 2 oraz konkluzja)
literatura:
Wstęp w: Melanchthon and Bucer, s. 155-173.
Patrick J. Coby, Thomas Cromwell: Machiavellian Statecraft and the English Reformation, Lexington 2009, rozdz. 9-11, s. 151-191
John Guy, The Elizabethan establishment and the ecclesiastical polity, w: The Reign of Elizabeth I Court and Culture in the Last Decade, wyd. idem, Cambridge 1995, s. 126-149
6. Nowożytne konwersje
źródło
- John Bale, The Vocation of John Bale (1553), fragment w: Voices of the Reformation, s. 242-258
literatura:
wstęp do rozdziału, Hanusiewicz-Lavalle
7. Wzory nowożytnego męczeństwa: Maria i Stuartowie (2 zajęcia)
źródło:
W. Roper, Żywot Thomasa Mora, w: Thomas More, Pisma więzienne, Warszawa 2017, s. 15-66
P. Skarga, Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok, 4 t., Kraków 1933-1936, tu t. 4, s. 503-665
literatura:
James Simpson, Burning to read: English fundamentalism and its Reformation opponents, Cambridge 2008, rozdz. 7, s. 222-259 (o procesie More’a)
8. Świat Stuartów
Źródło: Shakespeare, Dramaty lub Kroniki
Literatura:
J. Kott, Królowie, w: idem, Szkice o Szekspirze, Warszawa 1962, s. 9-55
9. Anglia rewolucyjna
Źródło: Th. Hobbes, Lewiatan (fragm.)
Literatura:
Q. Skinner, Vision of Politics, t. 3, s. 1-31
10. Protestancka codzienność epoki restauracji
Źródło:
S. Pepys, Dzienniki, t. 1-2, Warszawa 1966 (fragm.)
Literatura:
Alexandra Walsham, The Reformation Of The Generations, „Transactions of the Royal Historical Society”, Sixth Series, 21, 2011, s. 93-121
11. Spór o tolerancję i wolność: glorious revolution
Źródła:
Locke, List o tolerancji
Literatura:
Mark Goldie, John Locke, Jonas Proast and religious toleration 1688-1692, w: The Church of England, c.1689-c.1833: from toleration to tractarianism, ed. John Walsh, Colin Haydon and Stephen Taylor. – Cambridge, 1993, p. 143-171
12. Podsumowanie
Peter Marshall, The Naming of Protestant England, „Past & Present”, 214, 2012, s. 87-128