Jesteś tutaj

Studia dzienne magisterskie Historia

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia dzienne magisterskie na rok 2018/2019 znajdują się w systemie IRK https://irk.uw.edu.pl/

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wymagane są:

  • kopia dyplomu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego do poświadczenia przez UW - np. zaświadczenia o ukończeniu studiów licencjackich poświadczającego obronę licencjatu (prosimy o przyniesienie do wglądu oryginału);
  • kopia świadectwa dojrzałości do poświadczenia przez UW (prosimy o przyniesienie do wglądu oryginału);
  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata,
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami, do poświadczenia przez UW (prosimy o przyniesienie do wglądu oryginału),
  • 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii (nie dotyczy osób posiadających już ELS),
  • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (nie dotyczy osób posiadających już ELS),
  • oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjecia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat - jeżeli dotyczy kandydata.
Zasady kwalifikacji
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej czterech lektur z listy opublikowanej na stronie internetowej Instytutu Historycznego UW oraz w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt.
Do I tury rozmów kwalifikacyjnych - w lipcu 2018 r. przystąpić będzie mógł każdy student III roku studiów licencjackich, zarejestrowany w systemie IRK. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie min. 30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu licencjackiego.
W razie niewypełnienia limitu miejsc - we wrześniu 2018 r., po zakończeniu sesji poprawkowej, przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych. Będą mogli wziąć w niej udział wyłącznie absolwenci studiów licencjackich, którzy złożyli egzamin licencjacki przed zakończeniem sesji poprawkowej. Tak jak w I turze warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie min. 30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu licencjackiego.
Dla kandydatów z innych kierunków niż historia przewiduje się obowiązkowe do zrealizowania zajęcia uzupełniające z programu studiów licencjackich: wstęp do badań historycznych, ćwiczenia z historii Polski lub historii powszechnej oraz nauki pomocnicze historii z epoki, w której student postanowił się specjalizować (łącznie 90h).

Termin rejestracji: 05.06.2018-04.07.2018
Termin rozmów rekrutacyjnych (w budynku Instytutu Historycznego UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) na studia II stopnia dla kandydatów zgłaszających się w pierwszej turze rejestracji: 17-19.07.2018
Termin ogłoszenia wyników: 20.07.2018
Termin składania dokumentów: 23-24.07.2018